top of page
akcenty2.jpg
Wystarczalność Pisma Świętego

 

Znaczące jest to, że jednym z biblijnych imion Chrystusa jest Cudowny Doradca (Izajasz 9:6). Chrystus jest  Tym

Najwyższym i Ostatecznym, do którego możemy zwrócić się po radę, a Jego Słowo jest studnią, z której możemy czerpać Bożą mądrość. Co może być wspanialsze od tego?! Prawda jest taka,

że jednym z najwspanialszych aspektów doskonałej wystarczalności Chrystusa jest cudowne doradztwo i wielka mądrość, w które zaopatruje nas w czasach pełnych rozpaczy, dezorientacji, strachu, niepokoju i smutku. Jest On uosobieniem najdoskonalszego Doradcy. 

 

Suwerenność Boga w zbawieniu

 

Żadna doktryna nie jest bardziej pogardzana przez umysł niewierzącego, jak prawda, że Bóg jest absolutnie suwerenny. Ludzka pycha gardzi myślą, że Bóg rozkazuje wszystkim, kontroluje wszystko i rządzi wszystkim. Cielesny umysł, płonący wrogością wobec Boga, brzydzi się biblijnym nauczaniem, że nic nie dzieje się oprócz tego, co zostało ustanowione Bożym odwiecznym postanowieniem. Najbardziej jednak, cielesność nienawidzi tego, że zbawienie jest całkowicie Bożym dziełem. Jeżeli Bóg wybrał kto będzie zbawiony i jeżeli Jego wybór został dokonany przed założeniem świata, to wierzącym nie należy się żadna zasługa za jakikolwiek aspekt ich zbawienia.

Członkostwo kościelne

 

W  obecnych czasach,  kiedy zobowiązanie się do czegoś stało

się rzadkością, nie dziwi to,  że kwestia członkostwa w kościele ma dla wielu wierzących niski priorytet. Nie jest już niczym niezwykłym, że chrześcijanie przechodzą z kościoła do kościoła nigdy nie poddając się opiece starszych i nie wiążąc z się trwale z żadną grupą wierzących. Tymczasem zaniedbanie  lub odmowa przyłączenia się do kościoła drogą formalnego członkostwa,  odzwierciedla niezrozumienie odpowiedzialności wierzącego wobec ciała Chrystusowego. Separuje go także od wielu błogosławieństw i szans, które płyną z takiego zobowiązania. Potrzeba więc, aby każdy wierzący rozumiał czym jest

członkostwo kościelne i dlaczego jest takie ważne.

Biblijni starsi

 

Z biblijnej perspektywy, przywództwo kościoła skupione jest w funkcji starszego. Starszy to jeden z grupy mężczyzn posiadających biblijne kwalifikacje, którzy wspólnie zajmują się duszpasterstwem i  czuwaniem nad lokalnym zgromadzeniem wierzących. Słowo przetłumaczone jako „starszy” jest użyte blisko 20 razy w Dziejach Apostolskich i listach, w odniesieniu do tej unikalnej grupy liderów, którzy są odpowiedzialni za doglądanie i prowadzenie ludu Bożego. 

bottom of page