top of page
Szaleniec, demon czy Pan? | Ew. Marka 3:20-35 | Tomasz Krążek
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Szaleniec, demon czy Pan? | Ew. Marka 3:20-35 | Tomasz Krążek

Kiedy ktoś ostatni raz uznał Cię za szaleńca ze względu na Chrystusa? Kim naprawdę jest On w Twoim życiu? Czy Twoja wiara ogranicza się do wymiaru intelektualnego, czy wpływa praktycznie na to, po której stronie się opowiadasz i jakie decyzje podejmujesz w związku ze swoim czasem i zasobami? W ostatnim kazaniu pastor Tomasz Krążek pochyla się nad fragmentem Ewangelii Marka 3:20-35, który opisuje, jak wokół Jezusa zaczyna narastać wrogość. W obliczu jego deklaracji o samym sobie, dokonywanych cudów i podążających za nim tłumów, Jego własna rodzina zaczyna podejrzewać, że oszalał. Faryzeusze oskarżają go o sprzymierzenie z Szatanem. Nikt nie kwestionuje prawdziwości Jego cudów, ale tylko niewielu skłonnych jest uznać go za Pana. Nie można pozostać neutralnym wobec Chrystusa. Do Królestwa Bożego nie można wejść po prostu będąc blisko chrześcijaństwa, ewangelii i kościoła. Każdy musi indywidualnie odpowiedzieć na pytanie kim jest Jezus - szaleńcem, kłamcą, czy Panem i Zbawicielem? Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o osobie Chrystusa i Jego wezwaniu, koniecznie wysłuchaj ostatniego kazania pastora Tomasza Krążka. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
Cztery odsłony charakteru Jezusa | Ew. Marka 3:7-19 | Tomasz Krążek
Podróbka prawdziwej religii | Ew. Marka 2:23-3:6 | Tomasz Krążek
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Podróbka prawdziwej religii | Ew. Marka 2:23-3:6 | Tomasz Krążek

Słowo Boże ukazuje, jak służba Jezusa od początku bulwersuje i wywołuje kontrowersje, podważając pozory religijności i uczynkowość, za którymi nie stoi święte, przemienione życie. Ewangelia Marka wskazywała już na sytuacje, kiedy nauczanie Jezusa nie hołdowało przyjętej tradycji i definicji pobożności, prowadząc do narastającej opozycji ze strony faryzeuszy. W dzisiejszym kazaniu Pastor Tomasz Krążek kontynuuje nauczanie, skupiając się na przełomie 2 i 3 rozdziału (Ewangelia Marka 2:23-3:6) opisującym stosunek Jezusa do legalistycznego przestrzegania szabatu i przedkładania pozorów religijności nad prawdziwie pobożne życie. W tym krótkim fragmencie zachowanie i słowa Jezusa wywołują oburzenie uczonych w Piśmie, którzy kierując się szczegółowymi przepisami rabinistycznymi narzucają rygorystyczne zasady obchodzenia szabatu. W odpowiedzi, Jezus obnaża nadinterpretację i niezrozumienie prawa (przywołanie historii Dawida z 1 Samuela, wersety 1-6) i objawia siebie jako Boga Jahwe, Pana szabatu i wszelkiego stworzenia. Dlaczego legalizm jest jedynie podróbką prawdziwej pobożności? Czy jest w nim miejsce na łaskę? Czy można zbudować swoją wartość i pozycję przed Bogiem przez zachowanie tradycji i zewnętrznych rytuałów? I dlaczego przestrzeganie zasad przychodzi nam łatwiej niż rzeczywista przemiana serca i upamiętanie z grzechu? Zapraszamy do wysłuchania. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
Ewangelia w działaniu | Tytusa 2:15 | Kyle Ricedorff
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Ewangelia w działaniu | Tytusa 2:15 | Kyle Ricedorff

W dzisiejszym kazaniu pastor Kyle Ricedorff kontynuuje nauczanie z 2 Listu do Tytusa, w którym skupia się na 15 wersecie 2 rozdziału. Ostatni werset stanowi podsumowanie sekcji poruszającej temat pobożnego życia osobistego, w której Paweł wskazuje na to jak łaska i świadomość zbawienia powinna wpływać na zmianę sposobu życia. Zmianę wynikającą nie z poczucia obowiązku, ale nowego pragnienia prawdziwej służby Bogu - przesłanie ewangelii przekute w działanie. Werset 15 definiuje sposób, w jaki pastor powinien nauczać i prowadzić kościół w doskonaleniu pobożności, a jego treść możemy podsumować w czterech słowach-kluczach: mów, zachęcaj, strofuj i zmuś (‘niech nikt tobą nie gardzi’). W tych czterech krokach Tytus ma przekazywać treść ewangelii i powtarzać wierzącym instrukcję życia Bożego, nakreśloną w poprzedzających wersetach 2 rozdziału. Każdy z tych kroków, nakłada odpowiedzialność zarówno na pastora jak i na zgromadzenie, wskazuje na sposób pobożnego przekazania i odbioru nauki. Czy List do Tytusa jest skierowany do mnie? Jak rozumieć przesłanie 15 wersetu? Czy właściwie przyjmuję nauczanie Bożego Słowa? Czy moje życie jest godnym świadectwem ewangelii? Czy moja pobożność jest czynna w działaniu? Zapraszamy do wysłuchania. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
bottom of page