top of page

Wystarczalność Pisma Świętego

Znaczące jest to, że jednym z biblijnych imion Chrystusa jest Cudowny Doradca (Izajasz 9:6). Chrystus jest tym Najwyższym i Ostatecznym, do którego możemy zwrócić się po radę, a Jego Słowo jest studnią, z której możemy czerpać Bożą mądrość. Co może być wspanialsze od tego?! Prawda jest taka, że jednym z najwspanialszych aspektów doskonałej wystarczalności Chrystusa jest cudowne doradztwo i wielka mądrość, w które zaopatruje nas w czasach pełnych rozpaczy, dezorientacji, strachu, niepokoju i smutku. Jest On uosobieniem najdoskonalszego Doradcy.

 

Fakt ten nie umniejsza ważności doradzania sobie wzajemnie przez Chrześcijan. Potrzeba biblijnej, solidnej służby doradczej w kościele jest bezsporna i jest ona wypełniona przez tych, którzy są duchowo obdarowani, aby zaoferować innym zachęcenie, rozumienie, ulgę, poradę, współczucie i pomoc. Niewątpliwie też jednym z problemów, które doprowadziły do dzisiejszej plagi błędnego poradnictwa jest to, że kościołom nie udaje się wykształcić ludzi posiadających tego typu dary, aby mogli służyć efektywnie. Poza tym, złożoność współczesnych czasów utrudnia uważne wsłuchanie się w innego człowieka i osobiste zaangażowanie nacechowane współczuciem jak również tworzenie bliskiej wspólnoty, koniecznej aby społeczność kościelna mogła być żywa i zdrowa.

 

Kościoły sięgnęły do psychologii, aby wypełnić tę przestrzeń, ale to nie zadziała. Zawodowi psycholodzy nie mogą zastąpić duchowo obdarowanych ludzi, a oferowana przez psychologię pomoc nie może zastąpić biblijnej mądrości i Bożej mocy. Co więcej, psychologia ma tendencję do uzależnienia ludzi od terapeuty, podczas gdy ci, którzy posługują się prawdziwie duchowymi darami zawsze kierują ludzi ku całkowicie wystarczającemu Zbawicielowi i jego całkowicie wystarczającemu Słowu.

 

Psalm o wystarczalności Pisma Świętego
 
Psalm 19:8-10 jest najbardziej monumentalną i najzwięźlejszą wypowiedzią na temat wystarczalności Pisma Świętego, jaką kiedykolwiek sformułowano. Te trzy wersety zapisane przez Dawida pod natchnieniem Ducha Świętego przynoszą niezłomne świadectwo Samego Boga o wystarczalności Jego Słowa dla każdej sytuacji, przez co zadają kłam nauczaniu tych, którzy wierzą, że Słowo Boże musi być uzupełnione prawdą wywiedzioną ze współczesnej psychologii. We fragmencie tym Dawid wypowiada sześć zdań, z których każde podkreśla jedną cechę Pisma i opisuje jej efekt w życiu tego, który ją przyswaja. Te zdania razem wzięte tworzą przepiękny obraz wystarczalności Pisma.
 
Pismo Święte jest doskonałe, odradza duszę
 
W pierwszym zdaniu (werset 8), Dawid mówi: "Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia [odradza] duszę". Słowo "doskonały" jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa znaczącego "cały", "kompletny" lub "wystarczający". Zawiera w sobie ideę czegoś wyczerpującego, obejmującego wszystkie aspekty. Pismo Święte jest wyczerpujące, zawierając wszystko, co jest potrzebne i konieczne dla życia duchowego. Zawarty jest tu przez Dawida kontrast z niedoskonałym oraz niewystarczającym i zawierającym defekty myśleniem ludzi.
 
Boży doskonały Zakon [prawo] - mówi Dawid - dotyka ludzi przez odrodzenie ich duszy (w. 8). Parafrazując słowa Dawida, Pismo Święte jest tak poteżne i wszechstronne, że może przemienić całą osobę, zmieniając ją  dokładnie w kogoś, kim Bóg chce, aby był. Słowo Boże jest wystarczające aby odrodzić poprzez zbawienie nawet najbardziej złamane życie - czego świadectwem jest życie samego Dawida.
 
Dawid następnie rozwija myśl o wystarczalności Pisma Świętego pisząc: "Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości". Użycie przez Dawida słowa "wierne" lub "pewne" oznacza, że świadectwo Pana jest niezmienne, niewzruszone, niezachwiane i warte zaufania. Jest fundamentem, na którym należy budować życie i wieczne przeznaczenie.
 
Boże wierne Słowo czyni prostego człowieka mądrym (w. 8). Hebrajskie słowo tłumaczone jako "prostaczek" pochodzi z wyrażenia znaczącego "otwarte drzwi". Przedstawia wizerunek naiwnego człowieka, który nie potrafi zamknąć swojego umysłu na fałszywe i nieczyste nauczanie. Nie umie rozróżnić prawdy od fałszu, cechuje go niewiedza i łatwowierność, jednak Boże Słowo czyni go mądrym. Taki człowiek jest wykształcony w sztuce pobożnego życia: podporządkowuje się Pismu i wie jak zostosować je w swoich okolicznościach. Słowo Boże bierze więc taki prosty umysł bez wiedzy i rozeznania i czyni go rozumnym w kwestiach życia.
 
Pismo Święte jest słuszne, powoduje radość
 
W wersecie 9. Dawid dodaje trzecie zdanie o wystarczalności Pisma Świętego: "Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce". Zamiast po prostu wskazywać co jest słuszne w przeciwieństwie do tego co błędne, słowo "słuszne" zawiera ideę pokazania komuś właściwej drogi. Prawdy Pisma Świętego wyznaczają właściwą drogę w trudnym labiryncie życia. To przynosi wspaniałą ufność. Tylu ludzi jest zestresowanych lub przygnębionych ponieważ nie mają poczucia kierunku i celu w życiu, przy czym większość z nich szuka odpowiedzi w złych źródłach. Słowo Boże nie tylko rzuca światło na naszą drogę (Psalm 119:105), ale też wyznacza tę drogę przed nami.
 
Ponieważ Słowo Boże prowadzi nas właściwą ścieżką życia, przynosi też wielką radość. Jeżeli ktoś jest w depresji, owładnięty niepokojem, strachem lub zwątpieniem, to wyjścia z tego nie znajdzie się w lepszym poczuciu wartości i samospełnieniu. Rozwiązanie problemu leży w uczeniu się jak być posłusznym Bożemu Słowu i w radości z tego wynikającej. Boża prawda jest fontanną prawdziwej i trwałej radości. Wszystkie inne źródła są płytkie i nietrwałe.                                      
Pismo Święte jest jasne, oświeca oczy
 
Psalm 19:9 przynosi czwartą cechę absolutnej wystarczalności Pisma Świętego: "Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy". Słowo "jasne" może też być przetłumaczone jako "czyste" i wskazuje na to, że Pismo Święte nie jest zawiłe ani tajemnicze i zagmatwane. Słowo Boże objawia prawdę, aby uczynić ciemne rzeczy jasnymi i sprowadzić wieczność do klarownej widoczności. Są oczywiście rzeczy w Biblii, które są trudne do zrozumienia (2 LIst Piotra 3:16), ale jako całość nie jest ona księgą niezrozumiałą. Biblia jest jasna i klarowna.
 
Ze względu na tę klarowność, Pismo Święte przynosi zrozumienie tam, gdzie jest ignorancja, porządek tam, gdzie jest chaos i światło tam, gdzie jest duchowa i moralna ciemność. Stoi w ostrym kontraście do mętnych rozważań nieodrodzonych ludzi, którzy sami w sobie są ślepi i niezdolni do poznania prawdy i prawego życia. Słowo Boże klarownie objawia błogosławione i pomocne prawdy, których mogą nigdy nie zobaczyć.
 
Pismo Święte jest czyste, trwa na zawsze
 
 W Psalmie 19:10 Dawid używa słowa "bojaźń" jako synonim Słowa Bożego: "Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze". Ta "bojaźń" wyraża nabożny szacunek do Boga,  który kieruje wierzących do oddawania Mu czci. W tym sensie Pismo Święte jest Bożym podręcznikiem oddawania czci Bogu. Hebrajskie słowo "czyste" wyraża nieobecność nieczystości i niedoskonałości. Pismo Święte jest bez grzechu, zła, skażenia i błędu. Prawda, którą przedstawia jest więc absolutnie doskonała i bez skazy.
 
Pismo Święte, ponieważ jest bez skazy to ostoi się na zawsze (w. 10). Jakakolwiek zmiana lub jego modyfikacja może tylko wprowadzić niedoskonałość. Pismo Święte jest wiecznie i niezmiennie doskonałe. Nie potrzebuje ani aktualizacji, ani edycji ani udoskonalenia. Biblia została napisana przez wszechwiedzącego Ducha Świętego, który jest nieskończenie bardziej błyskotliwy niż wszyscy najwięksi filozofowie, analitycy i psycholodzy, którzy przemijają bez trwałego śladu. Pismo Święte zawsze było i zawsze będzie wystarczające.
 
Pismo Święte jest prawdziwe i całkowicie sprawiedliwe
 
Werset 10 przynosi ostateczną cechę i efekt Bożego całkowicie wystarczającego Słowa: "Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe". Słowo "wyroki" w tym kontekście odnosi się do poleceń i boskich werdyktów Najwyższego Sędziego na ziemi. Biblia jest Bożym standardem i instrumentem oceny życia i wiecznego przeznaczenia każdego człowieka. Ponieważ Pismo Święte jest prawdziwe, jest też "całkowicie sprawiedliwe". Wynika z tego, że jego prawdziwość buduje wielostronną prawość i sprawiedliwość tych, którzy je akceptują.
 
Wbrew temu, czego wielu naucza dzisiaj, nie ma potrzeby dodatkowych objawień, wizji, słów proroctwa i wkładu współczesnej psychologii. W kontraście do ludzkich teorii, Słowo Boże jest prawdziwe i wszechogarniające. Zamiast szukać czegoś więcej niż Bożego cudownego objawienia, chrześcijanie potrzebują jedynie studiować i być posłuszni temu, co już mają. Pismo Święte jest wystarczające.

 

bottom of page