top of page

Zaproszenie do członkostwa

 

Jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących przez każdym kościołem jest kultywowanie zaangażowania i poczucia obowiązku wśród jego uczestników. Kościół często traktowany jest jak widowisko, a zaangażowanie w ciało Chrystusa nie sięga dużo dalej niż obecność na niedzielnym nabożeństwie. W rezultacie, cały wysiłek służby spada na barki nielicznych, podczas gdy inni są jedynie obserwatorami.

 

Jednym z widocznych aspektów braku zaangażowania jest niewielka ważność przypisywana formalnemu członkostwu kościelnemu. Panuje przekonanie, że członkostwo jest opcjonalne, że jest co najwyżej preferencją niektórych, ale naprawdę nie ma większego znaczenia. W przeciwieństwie do tego, idea zbawienia bez dołączenia się i służenia w lokalnym kościele jest całkowicie obca Nowemu Testamentowi.  W księdze Dziejów Apostolskich, przyjście do Chrystusa było przyjściem do kościoła.

 

Dla niektórych, kwestia członkostwa w kościele nie jest ważnym priorytetem, ponieważ nie zdążyli jeszcze docenić błogosławieństwa i przywilejów, kóre płyną z tego typu zobowiązania. Z tego powodu, ogromne znaczenie ma rozumienie przez każdego chrześcijanina ważności i pożytku płynącego z kościelnego członkostwa.

 

Czym jest członkostwo kościelne? 

 

Członkostwo kościelne jest zobowiązaniem do przyłączenia się do konkretnego duchowego ciała wierzących, którzy zgromadzili się w konkretnej geograficznej lokalizacji dla realizacji konkretnych, wyznaczonych przez Boga celów. Do tych celów należą: przyjmowanie instrukcji z Bożego Słowa (1. Tym. 4:13; 2. Tym. 4:2), przygotowywanie świętych do dzieła posługiwania (Efezjan 4:7-12), służenie i budowanie siebie wzajemnie przez właściwe użycie darów duchowych (Rzym. 12:3-8; 1. Kor. 12:4-31; 1. Piotra 4:10-11), uczestniczenie w ustanowieniach: chrzcie i komunii (Łuk. 22:19; Dzieje Ap. 2:38-42) oraz głoszenie Ewangelii niewierzącym (Mat. 28:18-20).

 

Kto może być członkiem kościoła?

 

Członkostwo we Wspólnocie Chrześcijańskiej POJEDNANIE jest otwarte dla każdego, kto wyznał Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, był posłuszny biblijnemu wezwaniu do chrztu, demonstruje pobożny styl życia i przeszedł przez formalny proces członkostwa.

 

Jakie są korzyści członkostwa kościelnego?

 

Jest wiele oczywistych korzyści płynących z formalnego członkostwa we Wspólnocie Chrześcijańskiej POJEDNANIE. Po pierwsze, w zbiorowisku wierzących panuje wzajemna odpowiedzialność. Bywają momenty, kiedy wszyscy mamy skłonność do duchowego dryfowania, ale Bóg używa opieki starszych oraz innych członków kościoła, aby przywrócić do ładu zbłąkane serce. Jest to sposób w jaki lokalny kościół zapewnia każdemu duchową ochronę. Po drugie, kościół stanowi właściwy kontekst, w którym wierzący odkrywają, a następnie używają swoje duchowe dary, którymi służą i budują innych członków kościoła. To oczywiście też znaczy, że sami również są przedmiotem tej służby i budowania. Po trzecie, członkostwo w kościele stwarza możliwość ubiegania się, a następnie służby w funkcjach przywództwa kościelnego, takich jak: starszy, diakon (diakonisa) i nauczyciel. Po czwarte, jest to uprawnienie do przywilejów zarezerwowanych dla członków kościoła, takich jak: ślub kościelny, formalne biblijne poradnictwo, a także finansowe wsparcie, jeżeli zachodzi uzasadniona biblijna potrzeba.

 

Jakie są obowiązki wynikające z członkostwa kościelnego?

 

Zobowiązanie, które powstaje w wyniku wejścia w formalne członkostwo kościelne nabiera praktycznego wymiaru w następujących obowiązkach członka kościoła: demonstrowanie pobożnego stylu życia, używanie duchowych darów w wiernej i ofiarnej służbie, zaangażowanie finansowe na rzecz służby kościelnej, udzielanie napomnienia z miłością i przyjmowanie napomnienia z łagodnością, a wreszcie wierne i aktywne uczestnictwo we wspólnym oddawaniu Bogu czci.

 

Jak można zostać członkiem kościoła Wspólnota Chrześcijańska POJEDNANIE?

 

Proces członkostwa obejmuje: 

 

  1. Zaznajomienie się ze Statutem kościoła oraz z publikacjami "W co wierzymy" i "Czego uczymy".

  2. Złożenie wniosku aplikacyjnego o członkostwo w kościele  na ręce Rady Starszych,

  3. Odbycie rozmowy z Radą Starszych potwierdzającej informacje zawarte we wniosku aplikacyjnym oraz zrozumienie podstaw i zasad wiary zawartych w publikacji "W co wierzymy", "Czego uczymy" oraz w Statucie.

  4. Przyjęcie do grona członków kościoła na regularnym nabożeństwie poprzez publiczne potwierdzenie zobowiązania wobec kościoła i jego członków oraz przyjęcie deklaracji kościoła wobec nowo przyjętego.

Zaproszenie do służby

 

Nowy Testament wyraźnie uczy, że kościół jest ciałem Chrystusa i że każdy członek tego ciała jest powolany do życia poświęconego służbie chrześcijańskiej. Nawet pobieżne przewertowanie kartek Pisma Świętego pokazuje, że "służenie" jest zawsze klasyfikowane wysoko wśród koniecznych elementów bycia prawdziwym wierzącym. Pan Jezus Chrystus, niewątpliwie jedyny Ten, który słusznie zasługuje na to, aby mu służyć, powiedział: "Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu" (Mat. 20:28). To właśnie Chrystus dał Swoim uczniom najbardziej widoczny przykład służby, kiedy uniżył się przez usłużenie im, myjąc ich stopy (Jan 13:14-15).

 

Dzisiejsze myślenie często sprowadzające służbę Bogu do wrzucenia banknotu na tacę lub do jedynie uczestniczenia w nabożeństwie nie da się uzasadnić niczym w Piśmie Świętym. Miłość jest pracą. Autor listu do Hebrajczyków mówi swoim czytelnikom: "Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie" (Heb. 6:10). Wyraźnie uczy on, że autentyczne i pełne włączenie się w życie kościoła jest biblijnym domniemaniem w stosunku do tych, którzy kochają Boga kościoła. Mówi też dalej, że nie powinni zaniedbywać wspólnego spotykania się, ponieważ Bóg zaplanował, aby kościół był tym miejscem, gdzie każdy członek kościoła funkcjonuje będąc świadomym możliwości i obowiązku, aby zachęcać innych do miłości i dobrych uczynków (Heb. 10:24). Pismo Święte wzywa wszystkich wierzących do budowania innych w kościele przez praktykowanie nowotestamentowej zasady "jedni drugich" (np. Efezjan 4:25, Kolosan 3:13, 1. Tesaloniczan 5:11) i przez używanie swoich darów duchowych w zbiorowym kontekście ciała Chrystusa (Rzym. 12:6-8, 1. Kor. 12:4-7, 1. Piotra 4:10-11). Aktywność wiedzionych duchem służebności członków ciała Chrystusa jest zasadniczym składnikiem każdej biblijnej służby.

 

Ufamy Panu, że On skłoni Cię do rozważenia jednej z licznych możliwości służenia Jemu w tym kościele i że zachęci Cię poprzez zauważalną przemianę, która nastąpi w Twoim życiu w miarę służenia tym, czym Bóg obdarował Ciebie, wobec tych, którzy są w potrzebie. Ciało Chrystusa jest najbardziej efektywne, kiedy każda część współdziała razem, umożliwiając zaspokajane potrzeb jednych przez możliwości innych.  

 

Więcej biblijnych informacji o członkostwie kościelnym znajduje się w menu o kościele, w zakładce Akcenty doktrynalne w części Członkostwo kościelne. 

 

 

bottom of page