top of page
w cowierzymy.jpg

Wierzymy, że Biblia jest spisanym Bożym objawieniem dla człowieka. Jest ona dosłownie natchniona w każdym słowie oraz absolutnie bezbłędna w dokumentach oryginalnych. Uznajemy nieomylność, wystarczalność i autorytet Pisma Świętego.

 

Wierzymy, że istnieje jeden żywy i prawdziwy Bóg, nieskończony, wszechwiedzący Duch, doskonały we wszystkich Swoich cechach, jeden w istocie, wiecznie istniejący w trzech Osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego – w każdej z nich jednakowo zasługujący na uwielbienie i posłuszeństwo.

 

Wierzymy w boskość naszego Pana, Jezusa Chrystusa, w Jego niepokalane poczęcie, w Jego bezgrzeszne życie, w Jego cuda, w Jego zastępczą i odkupieńczą śmierć przez przelanie Swojej krwi, w Jego zmartwychwstanie w ciele, w Jego wniebowstąpienie i zasiadanie po prawicy Ojca, a także w Jego osobiste powtórne przyjście w mocy i chwale.

 

Wierzymy, że zbawienie człowieka, który jest grzeszny i zgubiony, jest natychmiastowe i osiągane wyłącznie przez moc Ducha Świętego za pomocą Słowa Bożego, gdy skruszony grzesznik – uzdolniony przez Ducha Świętego – reaguje na nie z wiarą. Zbawienie to, oparte jest w całości na łasce Bożej na podstawie odkupieńczego dzieła Jezusa Chrystusa, Jego przelanej krwi, a nie na podstawie zasług lub uczynków ludzkich. Wszyscy odkupieni pozostają w mocy Boga i w ten sposób są bezpieczni w Chrystusie na wieki.

 

Wierzymy w życie wypełnione  Duchem. Jako nadprzyrodzony i suwerenny Wykonawca odrodzenia duchowego, Duch Święty w momencie zbawienia włącza wszystkich wierzących w Ciało Chrystusa. Duch Święty również zamieszkuje w nich, uświęca ich, poucza ich, uzdalnia ich do służby oraz pieczętuje ich aż do dnia odkupienia.

 

Wierzymy w zmartwychwstanie ciał zarówno zbawionych, jak i niezbawionych; w zmartwychwstanie zbawionych do wiecznego życia, a niezbawionych do wiecznego potępienia.

 

Wierzymy, że wszystkich, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa, Duch Święty natychmiast umieszcza w jednym zjednoczonym duchowym Ciele, kościele, którego głową jest Chrystus. Celem kościoła jest wysławianie Boga przez budowanie członków kościoła w wierze, przez wykładanie Słowa Bożego, przez wspólnotę, przez sprawowanie obrzędów, a także przez rozpowszechnianie i głoszenie Ewangelii całemu światu. Tworzenie kościoła, Ciała Chrystusa, rozpoczęło się w Dniu Pięćdziesiątnicy, a zakończy się wraz z przyjściem Chrystusa po tych, którzy do Niego należą, w czasie pochwycenia.

bottom of page